Biogram autora dzieł tych :]

Paweł Papardelle (1968)

Kra­kow­ski pro­jek­tant gra­ficzny specjalizujący się w projektowaniu książek, histo­ryk
i teo­re­tyk sztuki, foto­graf z czterdziestolet­nim doświad­cze­niem, peda­gog, wykła­dowca. Pod koniec lat 80. XX w. dzien­ni­karz i recen­zent kul­tu­ralny.

Dość dobrze – jak sam twier­dzi – łączy ogień i wodę w każ­dej sfe­rze życia, edu­ka­cja arty­styczna i eko­no­miczna pozwala mu to bujać w obło­kach, to znów twardo stą­pać po ziemi, z natury zgry­wus, lek­ko­duch i leń, zatem pra­wie wszystko, co robi jest wbrew jego natu­rze.

Współ­za­ło­ży­ciel i kie­row­nik arty­styczny grup twór­czych: „Nasza Firma Por­tre­towa” (1985) – kilka wystaw zbio­ro­wych oraz „Opty­mi­ści Dnia Pierw­szego” (1987-1993) – kolej­nych kilka wystaw. Gra­fiką użyt­kową zaj­muje się nie­prze­rwa­nie od 1996 roku.

W latach 1995-2013 zaangażowany w badania nad semiologią, głównie architektury, fotografii i reklamy. Jest auto­rem bądź współ­au­to­rem licz­nych pro­jek­tów o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym.

Twórca popu­lar­nych cykli foto­gra­ficz­nych. Czło­nek kilku sto­wa­rzy­szeń, w tym najstarszego – The Royal Pho­to­gra­phic Society.

Foto­gra­fuje tra­dy­cyj­nymi kame­rami wiel­ko­for­ma­to­wymi. Jego foto­gra­fie można zna­leźć mię­dzy innymi w zbio­rach Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Rzy­mie, w zbio­rach pry­wat­nych oraz w wielu mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych publi­ka­cjach książ­ko­wych i kata­lo­go­wych. /źródło: ArtInfo/

I am a graphic designer, art historian and theorist. Photographer for 40 years, I am founder and artistic director of several art groups and member associations. I specialize in artistic nude (in this regard, I prefer film photography). Since I working in large format, I promised myself to not touch a digital camera. So, I present two completely different styles: a rigorous photograph and a photograph deadpan, ironic laugh.

My work shows the way of perception, photography gives me the power to build a new reality on my own rules and through the people photographed, I narrate myself. /źródło: ArtLimited/

Cześć! Za dnia jestem fotografikiem a nocą fotografuję, oto jest moja witryna. Mieszkam w Krakowie, mam wspaniałego rumaka o imieniu Truchło i lubię odpoczywać (o ile mnie to nie męczy).

na koń
Na koń! cu języka miałem podpis, ale zapomniałem.